ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 3 คืน โดย การบินไทย TG

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์...บาหลี 4 วัน 3 คืน โดย การบินไทย TG
ราคา: 22,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02
ชมความมหัศจจรย์ของบาหลี...เช็คอินที่เที่ยวใหม่ม่ก่อนใคร
เที่ยว 5 วัดต้องห้าม(พลาด)...ชมการแสดงเคชัค
"คารามัส" ชายหาดสีดำที่เกิดจากหินภูเขาไฟ
ปุระเบซากีห์ วัดสวยอันดับที่ 1 ของเกาะบาหลี
วัดเล็มปูยางค์ วิวสุดอลังการประตูสู่อากุง
ฺBali Swing สนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นชิงช้าสุดชิคของหลี
ชมการแสดงท้องถิ่น "เคชัค"
วัดบารตัน...วัดกลางน้ำ
วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ วิหารทานาลอต
เดินทางวันที่ 
01 พ.ย. 61-04 พ.ย. 61
08 พ.ย. 61-11 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61-18 พ.ย. 61
06 ธ.ค. 61-09 ธ.ค. 61
12 ธ.ค. 61-16 ธ.ค. 61
20 ธ.ค. 61-23 ธ.ค. 61
27 ธ.ค. 61-30 ธ.ค. 61
28 ธ.ค. 61-31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
30 ธ.ค. 61-02 ม.ค. 62 (เทศกาลปีใหม่)
07 ก.พ. 62-10 ก.พ. 62

หมายเหตุ 
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท