ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน เมนูพิเศษ BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว

ทัวร์บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4วัน 3คืน เมนูพิเศษ  BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว
ราคา: 16,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05-FD87
ดินแดนเกาะสวรรค์บนดิน ณ บาหลี สัมผัสธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรมอันแปลกตา
ชมพระอาทิตย์อัสดงที่อูลูวาตู พร้อมชม ระบำสิงโต“บารองแดนซ์”
ชมภูเขาไฟคินตามณี  วิหารศักดิ์สิทธิ์ วัดหลวงเม็งวี วัดปูราตามันอายุน ทะเลสาบบราตัน
วิหารลอยน้ำ “ทานาต์ลอต” ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่อูบุด ชิมอาหารทะเลสดที่หาดจิมบารัน
พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า พักย่านคูตา 3คืน
เดินทางโดยสายการบินTHAI AIR ASIA บินตรงสู่บาหลี
เมนูพิเศษ  BBQ LOBSTER คนละ 1ตัว

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน AIR ASIA
ราคาเริ่มต้น 16,888.-               

วันเดินทาง
14 - 17 Jun 2018   16,888 
26 - 29 Jul 2018 18,888 
09 - 12 Aug 2018 16,888 
11 - 14 Oct 2018   17,888 
25 - 28 Oct 2018 17,888 ราคาทัวร์ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว ค่าภาษีการบริการ 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%