ทัวร์บาหลี PACKAGE BL01 โปรแกรมเต็มบาหลีที่รัก (แพ็กเกจ)

ทัวร์บาหลี PACKAGE BL01 โปรแกรมเต็มบาหลีที่รัก (แพ็กเกจ)
ราคา: 7,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT55
  • พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน
  • อาหารครบทุกมื้อä   **พิเศษ *SEAFOOD LOPSTER ณ หาดจิมบารัน
  • มีรถรับส่งพร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแล//พร้อมอัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 เดือนพฤษภาคม – เดือน ธันวาคม 61
7,500 บาท/ท่าน
พักเดี่ยว 4,500 บาท     
หมายเหตุ 
ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่นวันละ5USDต่อวัน/ต่อลูกค้า 1 คน