ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 6,886 3 วัน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรองค์แชกง เดือนกันยายน

ทัวร์ฮ่องกง  มาเก๊า จูไห่ 6,886 3 วัน ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรองค์แชกง เดือนกันยายน
ราคา: 6,886 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรองค์แชกง “วัดแชกงหมิว”
ชมเมืองจำลองปารีส ‘PARISIAN’ และเมืองเวนิสเอเชีย ‘THE VENETIAN’
เดินทางโดยสายการบินแอร์มาเก๊า (NX)
เดินทาง
ตลอดเดือน กันยายน 61


หมายเหตุ 
ราคาโปร ชำระยอดเต็ม เท่านั้น 
ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท
ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป