ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มจุใจ แถม มาเก๊า 2 วัน โดยสายการบินแอร์เอเชีย ส.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มจุใจ แถม มาเก๊า 2 วัน โดยสายการบินแอร์เอเชีย ส.ค.61
ราคา: 11,911 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์  (Hongkong Disney Land) ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสนุกที่สุดหนึ่งในเอเชียซึ่งแบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ  ด้วยกัน อิสระอาหารเที่ยง เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่) เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
ชมวิว VICTORIA PEAK (นั่งรถรางพีคแทรม) หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม อ่าววิคตอเรียที่มีชื่อเสียงระดับโลก และตึกระฟ้าที่พุ่งทะยานขึ้นสูงตัดกับแนวเขาเขียวขจีอันแสนสวยงาม
นำท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทร์เสี้ยวแห่งนี้สวยทีสุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ไปหลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิม และเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง โดดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสวยที่ทอดยาวลงสู่ชายหาด
นำท่านขอพร วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหันนำโชค วัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลซ่าถิ่น ซึ่งถือเป็นชานเมืองของฮ่องกง เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นเมื่อ 400 กว่าปีผ่านมาแล้วในสมัยราชวงศ์ชิง ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ก๊ง และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด

 
เดือน พ.ค. - ส.ค. 2561
สายการบิน แอร์เอเชีย 
เริ่มต้นเพียง 19,991
 
วันเดินทางและราคา
11 - 12 ส.ค.61(วันแม่แห่งชาติ) = 12,921
12 - 13 ส.ค.61(วันหยุดชดเชย) = 12,921
18 - 19 ส.ค.61 = 11,911
25 - 26 ส.ค.61 = 11,911หมายเหตุ
×ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
×ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %