ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน สค-ตค 61

 ทัวร์ฮ่องกง  เกาะลันเตา  พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน สค-ตค 61
ราคา: 18,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT28_PHOEK1
ฮ่องกง พรีเมียม พักหรู 4 ดาว 
เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน

นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

เดินทาง 

10-12  สิงหาคม 2561
12-14  สิงหาคม 2561
24-26  สิงหาคม 2561
31 ส.ค. - 2 ก.ย. 2561

7-9  กันยายน 2561
14-16  กันยายน 2561
21-23  กันยายน 2561

5-7  ตุลาคม 2561
11-13  ตุลาคม 2561
12-14  ตุลาคม 2561
14-16  ตุลาคม 2561
19-21  ตุลาคม 2561
20-22  ตุลาคม 2561
21-23  ตุลาคม 2561
22-24  ตุลาคม 2561
26-28  ตุลาคม 2561
27-29  ตุลาคม 2561

***หมายเหตุ***

น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม/ท่าน
(สายการบินเอมิเรตส์ 30 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่จำกัดจำนวน) ส่วนเกินคิดกิโลกรัมละ 683 บาท)  
ค่าธรรมเนียมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง และคนขับรถ 10 ดอลล่าร์ฮ่องกง ต่อวันต่อคน รวม 3 วัน 60 ดอลล่าร์ฮ่องกง    
เด็กและผู้ใหญ่จ่ายเท่ากัน ยกเว้นเฉพาะเด็กทารก  / หัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป)