ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน คาเธ่ย์แปซิฟิค ส.ค. - ก.ย. 61

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน 3 วัน 2 คืน คาเธ่ย์แปซิฟิค ส.ค. - ก.ย. 61
ราคา: 16,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT2 BT-HKG008 CX

> อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน

> ชมมรดกโลก โสถ์เซ็นต์ปอล์

> ขอพร เจ้าพ่อแชกง ณ วัดแชกงหมิว

> สักการะเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์

> ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน

> ฟรี!! กระเช้านองปิง พระใหญ่วัดโป่หลิน

เดินทางวันที่ 
25 – 27 ส.ค. 61
01 – 03 ก.ย. 61
08 – 10 ก.ย. 61
13 – 15 ก.ย. 61
20 – 22 ก.ย. 61
*****ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ในอัตราวันละ 40 ดอลล่าร์ฮ่องกง/วัน/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)*****