ทัวร์ ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัด ช้อปปิ้งย่านดัง สค.61

ทัวร์ ฮ่องกง HONG KONG ไหว้พระสักการะ   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัด  ช้อปปิ้งย่านดัง สค.61
ราคา: 10,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 - HKG22
กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2561 By Cathay Pacific
ไหว้พระสักการะ   สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัด  ช้อปปิ้งย่านดัง  จิมซาจุ่ย เมนูพิเศษ!!  ติ่มซำเมนูขึ้นชื่อของฮ่องกง


 
12 – 13 สิงหาคม 2561 ราคา 13,999
 
*** อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท / ทริป / ท่าน