ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SUMMER SALE 3D2N ช้อปปิ้งหนักมาก สิงหาคม 61

ทัวร์ฮ่องกง HONG KONG SUMMER SALE 3D2N ช้อปปิ้งหนักมาก สิงหาคม 61
ราคา: 13,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 - HKG13
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม By EK
วัดแซกง - ชมวิวเขา Victoria เจ้าแม่กวนอิมริมหาดรีพัลส์เบย์  ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ย่านจิมซาจุ่ย

16 – 18 สิงหาคม 2561 13,999
17 – 19 สิงหาคม 2561 14,999
18 – 20 สิงหาคม 2561 14,999
23 – 25 สิงหาคม 2561 13,999
24 – 26 สิงหาคม 2561 14,999
 
 
*** อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน