ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA BEPPU NAGASAKI 5D3N ซุปตาร์ คิวชู FAMILY (AUTUMN)

ทัวร์ญี่ปุ่น FUKUOKA BEPPU NAGASAKI 5D3N ซุปตาร์ คิวชู FAMILY (AUTUMN)
ราคา: 29,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21 TG46
เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น
เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอิน
ชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก ความอัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์
รำลึกความหลัง ตามรอยประวัติศาสตร์ ยุคสงครามโลก ณ เมือง นางาซากิ
ชมวิวเมืองนางาซากิ แบบพานาโรมา ณ สวนดอกไม้โกเวอร์
ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ณ ซากปราสาทฟุกุโอกะ ในสวนมาอิซูรุ
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านเทนจิน ณ ห้างคะแนล ซิตี้ ห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง
Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ
 
สายการบิน การบินไทย
เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 61
เริ่มต้น 29,888 .-
 
วันเดินทางและราคา
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2561 29,888.-
01-05 ตุลาคม 2561 30,888.-
02-06 ตุลาคม 2561 33,888.-
03-07 ตุลาคม 2561 33,888.-
04-08 ตุลาคม 2561 33,888.-
05-09 ตุลาคม 2561 33,888.-
06-10 ตุลาคม 2561 33,888.-
08-12 ตุลาคม 2561 33,888.-
10-14 ตุลาคม 2561 33,888.-
11-15 ตุลาคม 2561 34,888.-
12-16 ตุลาคม 2561 33,888.-
13-17 ตุลาคม 2561 33,888.-
14-18 ตุลาคม 2561 33,888.-
16-20 ตุลาคม 2561 35,888.-
18-22 ตุลาคม 2561 35,888.-
20-24 ตุลาคม 2561 35,888.-
21-25 ตุลาคม 2561 35,888.-
22-26 ตุลาคม 2561 35,888.-
23-27 ตุลาคม 2561 35,888.-
24-28 ตุลาคม 2561 35,888.-
27-31 ตุลาคม 2561 35,888.-

      

หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
×ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
×หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
×ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %