ทัวร์ญี่ปุ่น HIROSHIMA SHIMANE 6D4N ซุปตาร์ นำเทรนด์ บินนิวเจน แอร์เวย์ส

ทัวร์ญี่ปุ่น HIROSHIMA SHIMANE 6D4N ซุปตาร์ นำเทรนด์ บินนิวเจน แอร์เวย์ส
ราคา: 25,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21 E301
บินตรงลงฮิโรชิม่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์โลก
เยื่ยมชม เมืองแห่งเทพเจ้า เมืองชิมะเนะ
เยือนเมืองมรดกโลก เหมืองแร่เงินอิวามิ กินซัง และ เมืองเก่าโอโมริ 
เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
อิสระช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านฮิโรชิม่า ดาวน์ทาวน์
ฟรี!!!  WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
เดือน สิงหาคม 2561
สายการบิน นิวเจน แอร์เวย์ส
เริ่มต้นเพียง 25,888 .-
 
วันเดินทางและราคา
10-15 สิงหาคม 2561 25,888.-หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
×ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
×หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
×ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %