ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Autumn โอฮาโยะ ฮอกไกโดที่รัก 6 วัน 4 คืน บิน XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น Japan Autumn โอฮาโยะ ฮอกไกโดที่รัก 6 วัน 4 คืน บิน XJ
ราคา: 44,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT25
ชม จิโกคุดาหนิ (Jigokudani) หรือเรียกอีกอย่างว่า “หุบเขานรก” อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ Shikotsu-Toya ที่เรียกว่าหุบเขานรกนั้นเพราะที่นี่มีทั้งบ่อโคลนและบ่อน้ำร้อนที่เดือดตามธรรมชาติ
ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น
ภูเขาไฟโชวะ ชินซัง  (ขึ้นกระเช้า Rope Way ชมใบไม้เปลี่ยนสี)  ภูเขาไฟโชวะชินซัง ในอดีตเป็นภูเขาไฟลูกเล็กที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของผิวโลก
ชม หอนาฬิกาไอน้ำ  นาฬิกาไอน้ำเก๋ๆ ที่แวนคูเวอร์เขามอบให้เมืองโอตารุเป็นที่ระลึกกันสักหน่อย
ชมความงดงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ กับ อุโมงค์ต้นแปะก๊วย กว่า 70 ต้น ความยาวกว่า 380 เมตร ต้นแปะก๊วยสีเหลืองอร่ายที่เหมือนภาพวาด
พิเศษ!! เมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด บุฟเฟ่ต์ทานไม่อั้น พร้อมทั้งเสริฟน้ำจิ้มรสเด็ดให้ท่านทานคู่กัน รับรองว่าจะฟินสุดๆๆ


สายการบิน แอร์เอเชีย X
เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 61
เริ่มต้น 44,900 .-


วันเดินทางและราคา
วันที่ 28 กันยายน - 03 ตุลาคม 2561 = 44,900 .-
12 - 17 ตุลาคม 2561 = 44,900 .-
วันที่ 19 - 24 ตุลาคม 2561 = 45,900 .-
20 - 25 ตุลาคม 2561 = 45,900.-
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
* กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
* และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
* ราคานี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
* ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ แจกของแถม เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
* ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย ท่านล่ะ 1,850 บาท
* ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (วันล่ะ 200 บาท X 6 วัน  =  1,200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน/ทริปการเดินทาง)​