ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA 6D4N ซุปตาร์ พรมขาว

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA 6D4N ซุปตาร์ พรมขาว
ราคา: 59,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21 TG51
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น 
ไหว้พระขอพรปีใหม่ ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี 
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ 
อลังการอุโมงค์ไฟ ณ เทศกาลแสงสี Nabana no Sato 
แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเยือนเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ณ ทาคายาม่า
ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
ช้อปปิ้งจุใจชินไซบาชิ
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู +++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
 
เดือน ธันวาคม 2561
สายการบิน การบินไทย 
เริ่มต้นเพียง 59,888
 
วันเดินทางและราคา
29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561 BUS1 (NRT) 59,888.-
29 ธันวาคม – 03 มกราคม 2561 BUS2 (HND) 59,888.-


 
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
×ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
×ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
×หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
×ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
×ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %