ทัวร์ญี่ปุ่น Hashtag Osaka แมวเหมียว 5 วัน 3 คืน บิน การบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น Hashtag Osaka แมวเหมียว 5 วัน 3 คืน บิน การบินไทย
ราคา: 46 บาท
รหัสทัวร์: DPT08
* หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 ท่านจะได้พบกับบ้านในแบบกัสโชสึคุริ ซึ่งเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม
* ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี
ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวาในสมัยเอโดะ
* คินคะคุจิ (ปราสาททอง) เป็นวัดนิกายเซน มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าโรคุองจิ (Rokuonji) ในตอนแรกนั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อาศัยหลังสละราชสมบัติของโชกุนอะชิคากะ
(Ashikaga Yoshimitsu) และเปลี่ยนมาเป็นวัดนิกายเซนในภายหลัง
* สู่  เมอริเคนพาร์ค คือสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอ่าวโกเบ บริเวณนี้มีสถานที่สำคัญสองแห่ง คือ หอคอยโกเบ (Kobe Port Tower) และพิพิธภัณฑ์ทางทะเลกับพิพิธภัณฑ์รถคาวาซากิ ซึ่งอยู่ติดกัน


สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 61
เริ่มต้น 46,991.- บาท


วันเดินทางและราคา
24 – 28 ต.ค. 61 ราคา       47,991 .-
31 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 ราคา  46,991 .-
7 – 11 พ.ย. 61 ราคา         46,991 .-
14 – 18 พ.ย. 61 ราคา       46,991 .-
28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 61  ราคา  46,991 .-
หมายเหตุ
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, 
ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2.ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 3,000 เยน  ต่อ 1 ท่านตลอดทริป
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต้องการใบกำกับภาษี)
4.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด 
(ปกติ 30 กก.
)