ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Hakodate Romantic Winter 6 วัน 4 คืน บิน TG

ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido Hakodate Romantic Winter 6 วัน 4 คืน บิน TG
ราคา: 42,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT22 JJP35
จิโกกุดานิ 
ชิโทเซ่
ทะเลสาบโทยะ
 เมืองท่าโอตารุ
ขึ้นเม้าท์ฮาโกดาเตะ
ลานสกีเบนเค

สายการบิน THAI AIRWAY
เดินทาง พ.ย. 61 - มีนาคม 62
เริ่มต้น 42,999 .-
 
วันเดินทางและราคา
02-07 พ.ย.61 42,999
03-08 พ.ย.61 42,999
07-12 พ.ย.61 42,999
08-13 พ.ย.61 42,999
09-14 พ.ย.61 42,999
10-15 พ.ย.61 42,999
15-20 พ.ย.61 42,999
16-21 พ.ย.61 42,999
17-22 พ.ย.61 42,999
21-26 พ.ย.61 42,999
22-27 พ.ย.61 42,999
24-29 พ.ย.61 42,999
28 พ.ย. – 03 ธ.ค.61 42,999
06-11 ธ.ค.61 44,999
12-17 ธ.ค.61 44,999
15-20 ธ.ค.61 43,999
22-27 ธ.ค.61 43,999
09-14 ม.ค.62 44,999
11-16 ม.ค.62 44,999
12-17 ม.ค.62 43,999
17-22 ม.ค.62 44,999
18-23 ม.ค.62 44,999
19-24 ม.ค.62 43,999
24-29 ม.ค.62 44,999
25-30 ม.ค.62 44,999
26-31 ม.ค.62 43,999
31 ม.ค.-05 ก.พ.62 44,999
14-19 ก.พ.62 44,999
15-20 ก.พ.62 44,999
16-21 ก.พ.62 43,999
21-26 ก.พ.62 44,999
22-27 ก.พ.62 44,999
23-28 ก.พ.62 43,999
28 ก.พ.-05 มี.ค.62 44,999
01-06 มี.ค.62 44,999
02-07 มี.ค.62 43,999
06-11 มี.ค.62 44,999
08-13 มี.ค.62 44,999
09-14 มี.ค.62 43,999
14-19 มี.ค.62 44,999
15-20 มี.ค.62 44,999
16-21 มี.ค.62 43,999หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก เป็นต้น
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ ในรายการทัวร์
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
ค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วเครื่องบิน สำหรับผู้ที่ไปและ/หรือกลับ ไม่พร้อมพร้อมคณะ (สอบถามค่าใช้จ่ายกับเจ้าหน้าที่)
ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่ทางสายการบินกำหนด หรือมีขนาดใหญ่เกินกว่าขนาดมาตรฐาน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่า
เข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง
(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากส่งเอกสารจองทัวร์
ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจำทัวร์
เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน