ทัวร์ญี่ปุ่น EASY AUTUMN LEAVES IN NAGOYA JAPAN AIRLINES พฤศจิกายน 61

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY AUTUMN LEAVES IN NAGOYA  JAPAN AIRLINES พฤศจิกายน 61
ราคา: 34,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเค
เทศกาลดูไฟ Nabana no sato
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท
ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ
พิเศษน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 46 กก.
บริการอาหารร้อนแบบ FULL SERVICE
 
สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์
เดินทาง พฤศจิกายน 2561
เริ่มต้น 34,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
06 – 10 พ.ย. 61 34,900
16 – 20 พ.ย. 61 35,900
19 – 23 พ.ย. 61 34,900
22 – 26 พ.ย. 61 35,900
26 – 30 พ.ย. 61 34,900
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 61 35,900หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
•ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ท่าน / ทริป