ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SHIRAKAWAGO KANAZAWA หมู่บ้านฮงาชิ ชายะ ก.ย. - ต.ค. 61

ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SHIRAKAWAGO KANAZAWA หมู่บ้านฮงาชิ ชายะ ก.ย. - ต.ค. 61
ราคา: 31,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT03
หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
หมู่บ้านฮงาชิ ชายะ
สวนเคนโระคุเอ็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะศตวรรษที่ 21
ช้อปปิ้งมิตซุยเอ้าท์เล็ท
ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ
พิเศษน้ำหนักกระเป๋าสูงสุด 46 กก.
บริการอาหารร้อนแบบ FULL SERVICE
 
สายการบิน เจแปนแอร์ไลน์
เดินทาง ก.ย. - ต.ค. 61
เริ่มต้น 31,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
08 – 12 กันยายน 61 31,900
11 – 15 กันยายน 61 31,900
22 – 26 กันยายน 61 31,900
09 – 13 ตุลาคม 61 (วันคล้ายสวรรคต ร.9) 34,900
13 – 17 ตุลาคม 61 (วันคล้ายสวรรคต ร.9) 36,900
21 – 25 ตุลาคม 61 (วันปิยมหาราช) 36,900
24 – 28 ตุลาคม 61 34,900หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
•ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
•ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
•ค่าธรรมเนียมวีซ่า
•ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
•ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
•ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท/ ท่าน / ทริป