ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PLUS+ โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO PLUS+ โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5วัน 3คืน บิน AIR ASIA X
ราคา: 24,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT05 1XJ84
โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ 
หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โอชิโนะฮักไก สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชา ช้อปปิ้งชินจูกุ
นิกโก้ ทะเลสาบชูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน ศาลเจ้าโทโชกุ

 
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 61
สายการบิน THAI AIR ASIA X
เริ่มต้นเพียง 24,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
3 – 7 ตุลาคม 61 26,900
4 – 8 ตุลาคม 61 26,900
8 – 12 ตุลาคม 61 24,900
9 – 13 ตุลาคม 61 26,900
17 – 21 ตุลาคม 61 26,900
18 – 22 ตุลาคม 61 26,900
20 – 24 ตุลาคม 61 31,900
21 – 25 ตุลาคม 61 31,900
24 – 28 ตุลาคม 61 27,900
25 – 29 ตุลาคม 61 27,900
26 – 30 ตุลาคม 61 26,900
27 – 31 ตุลาคม 61 26,900
28 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 61 25,900
29 ตุลาคม-2พฤศจิกายน 61 24,900
1 – 5 พฤศจิกายน 61 25,900
6 – 10 พฤศจิกายน 61 25,900
7 – 11 พฤศจิกายน 61 26,900
8 – 12 พฤศจิกายน 61 25,900
13 – 17 พฤศจิกายน 61 25,900
14 – 18 พฤศจิกายน 61 26,900
15 – 19 พฤศจิกายน 61 26,900
20 – 24 พฤศจิกายน 61 26,900
21 – 25 พฤศจิกายน 61 27,900
22 – 26 พฤศจิกายน 61 26,900
28 พฤศจิกายน - 2ธันวาคม 61 27,900
29 พฤศจิกายน - 3ธันวาคม 61 26,900
4 – 8 ธันวาคม 61 28,900
6 – 10 ธันวาคม 61 29,900
11 – 15 ธันวาคม 61 29,900
12 – 16 ธันวาคม 61 29,900
16 – 20 ธันวาคม 61 28,900
20 – 24 ธันวาคม 61 28,900หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าประกันกระเป๋าเดินทาง 
8. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ