ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA OBARA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA OBARA จัดเต็ม ชมซากุระในทุ่งใบไม้แดง 5D3N
ราคา: 25,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 KIX10
เยือนวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง 
นมัสการ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ 
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง 
ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม ณ วัดโทฟุคุจิ 
บูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุด ณ ศาลเจ้าโอสึคันนง 
ชมซากุระ เมืองโอบาระ
 
สายการบิน AIR ASIA X
เดินทาง พ.ย. 61
เริ่มต้น 25,999 .-
 
วันเดินทางและราคา
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 27,999
17 – 21 พฤศจิกายน 2561 27,999
20 – 24 พฤศจิกายน 2561 26,999
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 28,999
22 – 26 พฤศจิกายน 2561 27,999
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 27,999
24 – 28 พฤศจิกายน 2561 27,999
25 – 29 พฤศจิกายน 2561 25,999

 
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)