ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6D3N บิน Airasia X

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG รอน้อง ณ ทุ่งดอกไม้แดง 6D3N บิน Airasia X
ราคา: 23,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 NRT05
*นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลกโดยหอนี้มีความสูง
634 เมตร สร้างด้วยเทคนิคทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันทันสมัย
*จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ เพื่อชมความสวยงามทางธรรมชาติของ ดอกซูซูกิ เป็นทุ่งหญ้าที่ติดอันดับหนึ่งในร้อยของทิวทัศน์ดอกไม้ที่ดีที่สุดในคานากาวะ และยังเป็นหนึ่งในห้าสิบของ
จุดชมวิวที่เยี่ยมที่สุด
*นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ
*ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด (ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ

 
เดินทางเดือน ก.ย. - พ.ย. 2561
เริ่มต้น 23,999
สายการบิน AIR ASIA X 
 
วันเดินทางและราคา
27 ก.ย. – 02 ต.ค. 2561 23,999
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561 23,999
03 - 08 ตุลาคม 2561 25,999
04 - 09 ตุลาคม 2561 25,999
05 - 10 ตุลาคม 2561 25,999
06 - 11 ตุลาคม 2561 26,999
16 - 21 ตุลาคม 2561 26,999
17 - 22 ตุลาคม 2561 27,999
18 - 23 ตุลาคม 2561 27,999
24 - 29 ตุลาคม 2561         27,999
25 - 30 ตุลาคม 2561 27,999
26 - 31 ตุลาคม 2561 27,999
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561     26,999
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 26,999
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2561     27,999
01 - 06 พฤศจิกายน 2561    26,999
02 - 07 พฤศจิกายน 2561   26,999
03 - 08 พฤศจิกายน 2561    25,999
06 - 11 พฤศจิกายน 2561 25,999
07 - 12 พฤศจิกายน 2561    26,999
08 - 13 พฤศจิกายน 2561 26,999
09 - 14 พฤศจิกายน 2561  26,999
10 - 15 พฤศจิกายน 2561    25,999
13 - 18 พฤศจิกายน 2561    25,999
14 - 19 พฤศจิกายน 2561 26,999
15 - 20 พฤศจิกายน 2561    26,999
16 - 21 พฤศจิกายน 2561 26,999
17 - 22 พฤศจิกายน 2561 25,999
20 - 25 พฤศจิกายน 2561    25,999
21 - 26 พฤศจิกายน 2561    26,999
22 - 27 พฤศจิกายน 2561 26,999
23 - 28 พฤศจิกายน 2561 26,999
24 - 29 พฤศจิกายน 2561 25,999
27 พ.ย.- 02 ธ.ค. 2561 25,999
28 พ.ย.- 03 ธ.ค. 2561 26,999
29 พ.ย.- 04 ธ.ค. 2561 26,999หมายเหตุ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)