ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N พ.ย. - ม.ค.62

ทัวร์ญี่ปุ่น  TOKYO STRONG ละอองรัก ณ ลานสกี 6D3N พ.ย. - ม.ค.62
ราคา: 24,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 NRT06
*นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ (ใช้เวลาในการล่องในการล่อง 10 นาที) กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพ
ที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ
*หุบเขาโอวาคุดานิ ที่ยังครุกรุ่นด้วยควันจากบ่อกำมะถันเดือดอยู่ตลอดเวลา ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้ทานไข่ดำหนึ่งฟอง
จะสามารถทำให้อายุยืนยาวขึ้นอีกประมาณ 7 ปี
*นำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงและมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามท่านจะได้สนุกกับลานหิมะขาวโพลน
*
ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่ สามารถมอง เห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบ

 
เดินทางเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2561
เริ่มต้น 24,999
สายการบิน AIR ASIA X 
 
วันเดินทางและราคา
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2561 24,999
08 - 13 ธันวาคม 2561 29,999
09 - 14 ธันวาคม 2561 28,999
11 - 16 ธันวาคม 2561 28,999
12 - 17 ธันวาคม 2561 29,999
13 - 18 ธันวาคม 2561 29,999
14 - 19 ธันวาคม 2561 29,999
15 - 20 ธันวาคม 2561 28,999
18 - 23 ธันวาคม 2561 28,999
19 - 24 ธันวาคม 2561 28,999
20 - 25 ธันวาคม 2561 29,999
21 - 26 ธันวาคม 2561 29,999
22 - 27 ธันวาคม 2561 29,999
27 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค.62 37,999
28 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค.62 39,999
29 ธ.ค.60 - 03 ม.ค.62 39,999
30 ธ.ค.60 - 04 ม.ค.62 39,999หมายเหตุ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง
รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)