ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA ลัลล้า ใบไม้แดง 5D3N บิน Airasia X

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA ลัลล้า ใบไม้แดง 5D3N บิน	 Airasia X
ราคา: 24,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 KIX09
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้ามากกว่าร้อยต้น
ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกันที่ชินไชบาชิ

 
สายการบิน AIR ASIA X
เดินทาง ต.ค. - พ.ย. 61
เริ่มต้น 24,999.-
 
วันเดินทางและราคา
27 ก.ย – 01 ต.ค. 2561 24,999
03 – 07 ตุลาคม 2561 28,999
04 – 08 ตุลาคม 2561 28,999
05 – 09 ตุลาคม 2561 28,999
06 – 10 ตุลาคม 2561 28,999
13 – 17 ตุลาคม 2561 30,999
14 – 18 ตุลาคม 2561 30,999
17 – 21 ตุลาคม 2561 30,999
18 – 22 ตุลาคม 2561 30,999
20 – 24 ตุลาคม 2561 32,999
21 – 25 ตุลาคม 2561 30,999
23 – 27 ตุลาคม 2561 30,999
24 – 28 ตุลาคม 2561 28,999
25 – 29 ตุลาคม 2561 28,999
26 – 30 ตุลาคม 2561 28,999
27 – 31 ตุลาคม 2561 28,999
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2561 27,999
01 – 05 พฤศจิกายน 2561 27,999
02 – 06 พฤศจิกายน 2561 27,999
03 – 07 พฤศจิกายน 2561 27,999
06 – 10 พฤศจิกายน 2561 26,999
07 – 11 พฤศจิกายน 2561 27,999
08 – 12 พฤศจิกายน 2561 27,999
09 – 13 พฤศจิกายน 2561 27,999
10 – 14 พฤศจิกายน 2561 27,999
13 – 17 พฤศจิกายน 2561 26,999
14 – 18 พฤศจิกายน 2561 27,999
15 – 19 พฤศจิกายน 2561 27,999
26 – 30 พฤศจิกายน 2561 26,999
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 26,999
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 27,999
29 พ.ย. – 03 ต.ค. 2561 27,999
หมายเหตุราคานี้ยังไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)