ทัวร์ญีปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO ใบไม้แดง เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ญีปุ่น โตเกียว HAPPY TOKYO ใบไม้แดง เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
ราคา: 24,567 บาท
รหัสทัวร์: DPT10-HJO-TR54-C02
กำหนดการเดินทาง  ตุลาคม - พฤศจิกายน 18
สายการบิน  NOKSCOOT 
 
 
นาริตะ - ภูเขาไฟฟูจิ – อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ห์ ขาปู
โอชิโนะ ฮัคไค - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - JTC DUTY FREE - สาธิตการชงชา
วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ
หอโทรทัศน์โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชินจุกุ-โอไดบะ
 
 
อัตตราค่าบริการ
24-28 ตุลาคม 2561 26,999.-
25-29 ตุลาคม 2561 26,999.-
26-30 ตุลาคม 2561 26,999.-
27-31 ตุลาคม 2561 26,999.-
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 26,999.-
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561 26,999.-
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 26,999.-
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561 26,999.-
01-05 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
02-06 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
03-07 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
04-08 พฤศจิกายน 2561 24,567.-
05-09 พฤศจิกายน 2561 24,567.-
06-10 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
07-11 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
08-12 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
09-13 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
10-14 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
11-15 พฤศจิกายน 2561 24,567.-
12-16 พฤศจิกายน 2561 24,567.-
13-17 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
15-19 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
16-20 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
17-21 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
18-22 พฤศจิกายน 2561 24,567.-
19-23 พฤศจิกายน 2561 24,567.-
20-24 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
21-25 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
22-26 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
23-27 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
24-28 พฤศจิกายน 2561 25,999.-
25-29 พฤศจิกายน 2561 24,567.-
26-30 พฤศจิกายน 2561 24,567.-
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 25,999.-
 
 
 
**ราคาทัวร์ไม่รวม 
-ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
-ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ