ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY BAGAN มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน 4D3N (MDL04)

ทัวร์พม่า  ROYAL MANDALAY BAGAN มัณฑะเลย์-พุกาม-มิงกุน  4D3N (MDL04)
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-MDL04
กำหนดการเดินทาง สิงหาคม18 - มีนาคม19
สายการบิน AIR ASIA
 
เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง
วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี 
เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์
พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ  - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
 
 
อัตราค่าบริการ
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 11,888
13 – 16 กันยายน 2561 11,888
27 – 30 กันยายน 2561 11,888
11 – 14 ตุลาคม 2561 13,888
19 – 22 ตุลาคม 2561 12,888
26 – 29 ตุลาคม 2561 12,888
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 12,999
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 12,999
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 12,999
13 – 16 ธันวาคม 2561 13,999
20 – 23 ธันวาคม 2561 13,999
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 19,999
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 19,999
18 – 21 มกราคม 2562 12,999
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 12,999
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 12,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999
07 – 10 มีนาคม 2562 12,999
14 – 17 มีนาคม 2562 12,999
21 – 24 มีนาคม 2562 12,999
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500บาท/ทริป/ต่อท่าน