ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน THE HOLY MYANMAR 3D2N (RGN04)

ทัวร์พม่า  ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน THE HOLY MYANMAR 3D2N (RGN04)
ราคา: 9,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-RGN04
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม18 - มีนาคม19
สายการบิน  MYANMAR AIRWAY
 
 
เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เมืองย่างกุ้ง -  พระเจดีย์โบตะทาวน์
เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน - พระหินอ่อน – ช้างเผือก
 
 
อัตราค่าบริการ
 
20 - 22 กรกฎาคม 2561 ราคา 9,888
27 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 9,888
10 – 12 สิงหาคม 2561 ราคา 10,588
24 – 26 สิงหาคม 2561 ราคา 9,888
07 – 09 กันยายน 2561 ราคา 9,888
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561 ราคา 9,888
05 – 07 ตุลาคม 2561 ราคา 11,999
12  - 14 ตุลาคม 2561 ราคา 11,999
13 – 15 ตุลาคม 2561 ราคา 12,999
19 – 21 ตุลาคม 2561 ราคา 11,999
20 – 22 ตุลาคม 2561 ราคา 12,999
21 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 12,999
26 – 28 ตุลาคม 2561 ราคา 12,999
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 ราคา 12,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 ราคา 11,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 ราคา 11,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ราคา 11,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 ราคา 11,999
08 – 10 ธันวาคม 2561 ราคา 13,999
14 – 16 ธันวาคม 2561 ราคา 11,999
21 – 23 ธันวาคม 2561 ราคา 11,999
28 – 30 ธันวาคม 2561 ราคา 13,999
29 – 31 ธันวาคม 2561 ราคา 13,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 ราคา 14,999
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 ราคา 14,999
04 – 06 มกราคม 2562 ราคา 11,999
11 – 13 มกราคม 2562 ราคา 11,999
18 – 20 มกราคม 2562 ราคา 11,999
25 – 27 มกราคม 2562 ราคา 11,999
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 11,999
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 11,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคา 11,999
01 – 03 มีนาคม 2562 ราคา 11,999
08 – 10 มีนาคม 2562 11,999
15 – 17 มีนาคม 2562 11,999
22 – 24 มีนาคม 2562 11,999
29 – 31 มีนาคม 2562 11,999
 
 
 
**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***