ทัวร์พม่า นะโม MANDALAY 3D2N เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์-สกายน์-มิงกุน (MDL03)

ทัวร์พม่า  นะโม  MANDALAY 3D2N เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์-สกายน์-มิงกุน (MDL03)
ราคา: 9,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-MDL03
กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 18 - ตุลาคม 18
สายการบิน  MYANMAR AIRWAY
 
 
เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองสกายน์ - เจดีย์กวงมูดอร์ - วัดอูมินทงแส่ - ดอยสกายน์
เมืองมิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุง - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์
พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ - เขามัณฑะเลย์ - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง
 
 
อัตราค่าบริการ
 
22 – 24 มิถุนายน 256 ราคา 19,888
13 – 15 กรกฎาคม 2561 ราคา 10,888
27 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 13,888
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 ราคา 9,888
21 – 23 กันยายน 2561 ราคา 9,888
12 – 14 ตุลาคม 2561 ราคา 11,888
20 – 22 ตุลาคม 2561 ราคา 11,888
 
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,200 บาท /ทริป/ต่อท่าน ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***