ทัวร์พม่า FD102 ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี 3วัน2คืน FD OCT 2018

ทัวร์พม่า FD102 ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี  3วัน2คืน FD OCT 2018
ราคา: 11,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT05 FD102
ย่างกุ้ง หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี ใส่บาตรทำบุญวัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระธาตุมุเตา 
พระนอนชเวตาเลียว วังบุเรงนอง บ่างกุ้ง ตลาดสก๊อต มหาเจดีย์ชเวดากอง
วัดพระนอนตาหวาน เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดพระหินอ่อน
 
สายการบิน Thai Air Asia (FD) 

 
5-7 ตุลาคม 61 11,888
13-15 ตุลาคม 61 14,888
20-22 ตุลาคม 61 13,888
21-23 ตุลาคม 61 14,888