ทัวรืพม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก้เที่ยวได้ เริ่มต้น 3993 Nov-Dec 18

ทัวรืพม่า ย่างกุ้ง วันเดียวก้เที่ยวได้ เริ่มต้น 3993 Nov-Dec 18
ราคา: 3,993 บาท
รหัสทัวร์: DPT04
HILIGHT OF MYANMAR
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า
ขอพร นัตโบโบยี  เทพทันใจ  + เทพกระซิบ”  เจดีย์โบตาทาวน์
ชม พระนอนตาหวาน สวยงามที่สุดในพม่า / แวะช้อปปิ้งของพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อต
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR (DD)

ราคานี้ไม่รวม ทิปไกด 1,500 บาท/ ท่าน