ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 4 วัน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02-MMR02_SL
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน 
เมืองสิเรียม (Thanlyin) 
พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda)
เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) 
เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) 
พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace)
เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)
เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) 
ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market)
นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod)
 
7 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 12,900
21 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61   12,900
5 ก.ค.61 8 ก.ค.61 12,900
12 ก.ค.61 15 ก.ค.61 12,900
26 ก.ค.61 29 ก.ค.61 13,900
2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 12,900
10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 14,900
30 ส.ค.61 2 ก.ย.61 12,900
6 ก.ย.61 9 ก.ย.61 12,900
20 ก.ย.61 23 ก.ย.61 12,900

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)