ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02-MMR021_PG
ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
 
 
 
15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 11,900
22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 11,900
29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 11,900
6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 11,900
13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 11,900
20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 11,900
27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 13,900
28 ก.ค.61 30 ก.ค.61 11,900
3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 11,900
10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 13,900
11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 13,900
12 ส.ค.61 14 ส.ค.61 11,900
17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 11,900
24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 11,900
31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 11,900

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)