ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาถสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน

ทัวร์พม่า 5 มหาบูชาถสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน
ราคา: 20,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02-MMR08_FD
เดินทางวันที่  สิงหาคม 61 - มกราคม 62
ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า
สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม  และชม วัดกุโสดอ 
พระธาตุอินทร์แขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี
9 ส.ค.61- 13 ส.ค.61
23 ส.ค.61- 27 ส.ค.61
5 ต.ค.61- 9 ต.ค.61
11 ต.ค.61- 15 ต.ค.61
20 ต.ค.61- 24 ต.ค.61
8 พ.ย.61- 12 พ.ย.61
22 พ.ย.61- 26 พ.ย.61
1 ธ.ค.61- 5 ธ.ค.61
13 ธ.ค.61- 17 ธ.ค.61
20 ธ.ค.61- 24 ธ.ค.61
28 ธ.ค.61- 1 ม.ค.62
29 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62
30 ธ.ค.61- 3 ม.ค.62
10 ม.ค.62- 14 ม.ค.62
24 ม.ค.62- 28 ม.ค.62ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)