ทัวร์พม่า โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3DAY (พค.-ตค. 18)

ทัวร์พม่า  โปรเมียนมาร์ สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 3DAY (พค.-ตค. 18)
ราคา: 10,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT09RGN1-8M
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 18
โดยสายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์
 
หงสาวดี - ย่างกุ้ง - อินทร์แขวน
พระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา
เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ - คินปุนแคมป์(เชิงเขาไจ้เที่ยว)
พระธาตุอินทร์แขวน หรือเจดีย์ไจ้ทีโย Kyaikhto Pagoda(Golden Rock)
(กรุณานำกระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสำหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
วัดไจ้คะวาย -พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -เจดีย์โบตาทาวน์ -สักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี-“สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
1-3 มิ.ย. 10,999
8-10 มิ.ย. 10,999
15-17 มิ.ย. 10,999
22-24 มิ.ย. 10,999
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 10,999
6-8 ก.ค. 10,999
13-15 ก.ค. 10,999
20-22 ก.ค. 10,999
27-29 ก.ค. 11,999
28-30 ก.ค. 11,999
3-5 ส.ค. 10,999
10-12 ส.ค. 10,999
11-13 ส.ค. 11,999
17-19 ส.ค. 10,999
18-20 ส.ค. 10,999
24-26 ส.ค. 10,999
31 ส.ค.-2 ก.ย. 10,999
7-9 ก.ย. 10,999
14-16 ก.ย. 10,999
21-23 ก.ย. 10,999
28-30 ก.ย. 10,999
5-7 ต.ค. 12,999
26-28 ต.ค. 12,999
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม        
-ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 25USD
-ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD /ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง)