ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน DELUXE MYANMAR BY THAI LION AIR

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน  DELUXE MYANMAR BY THAI LION AIR
ราคา: 11,500 บาท
รหัสทัวร์: DPT11-DL001SL
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561
โดยสายการบิน  THAI LION AIR


ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน 
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
พิเศษ !!!! ติ่มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ
พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู
CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน+หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี 
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
11,500 บาท
11,500 บาท
3,900 บาท
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
29มิ.ย.-01ก.ค.
30มิ.ย.-02ก.ค.
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
3,900 บาท
 
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
3,900 บาท
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
11,500 บาท
11,500 บาท
3,900 บาท
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
12,900 บาท
12,900 บาท
12,900 บาท
3,900 บาท
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31ส.ค.-02ก.ย.
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
3,900 บาท
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
3,900 บาท
 
 
 
 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง 2,900 บาท **
*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาท ***