ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N โดย แอรืเอเชีย

ทัวร์พม่า BLESSING MYANMAR 3D2N โดย แอรืเอเชีย
ราคา: 10,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01_RGN02
หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) - พระเจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน - ช้างเผือก           

เดินทางวันที่ 
06 – 08 กรกฎาคม 2561
12 – 14 กรกฎาคม 2561
19 – 21 กรกฎาคม 2561
21 – 23 กรกฎาคม 2561
26 – 28 กรกฎาคม 2561 (วันเข้าพรรษา)
02 – 04 สิงหาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
16 – 18 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
23 – 25 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
06 – 08 กันยายน 2561
07 – 09 กันยายน 2561
13 – 15 กันยายน 2561
20 – 22 กันยายน 2561
27 – 29 กันยายน 2561
28 – 30 กันยายน 2561

***หมายเหตุ*** 
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน  น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่าน