ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N โดยไลออนแอร์

ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N โดยไลออนแอร์
ราคา: 9,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT_RGN03
!!ไฮไลท์ !! หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) -ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง

พระเจดีย์เยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต -  พระหินอ่อน

วันที่เดินทาง 
20 – 22 กรกฎาคม 2561
03 – 05 สิงหาคม 2561
10 – 12 สิงหาคม 2561
17 – 19 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561
07 – 09 กันยายน 2561

****หมายเหตุ****

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***