ทัวร์พม่า พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกามมัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน FD

ทัวร์พม่า พม่า 4 เมืองดัง ย่างกุ้ง พุกามมัณฑะเลย์ สกายน์ 4 วัน FD
ราคา: 18,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT02_BT-MMR10_FD
....ไฮไลท์.....
ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง- เขามัณฑะเลย์          
ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์   

เดินทางวันที่ 
12 ต.ค.61- 15 ต.ค.61 (วันปิยะมหาราช)
19 ต.ค.61- 22 ต.ค.61
2 พ.ย.61-5 พ.ย.61
16 พ.ย.61 -19 พ.ย.61
6 ธ.ค.61- 9 ธ.ค.61
7 ธ.ค-61- 10 ธ.ค.61 (วันรัฐธรรมนูญ)
14 ธ.ค.61 -17 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61- 24 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61- 1 ม.ค.61 (วันขึ้นปีใหม่)
30 ธ.ค.61- 2 ม.ค.62 (วันขึ้นปีใหม่)
18 ม.ค.62- 21 ม.ค.62
25 ม.ค.62- 28 ม.ค.62
2 ก.พ.62- 5 ก.พ.62
16 ก.พ.62 -19 ก.พ.62


*****หมายเหตุ*****

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)