ทัวร์พม่า ไหว้พระ 11 วัด -ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา 3วัน2คืน(8M)(JMM12)

ทัวร์พม่า  ไหว้พระ 11 วัด -ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา 3วัน2คืน(8M)(JMM12)
ราคา: 8,881 บาท
รหัสทัวร์: DPT22-JMM12
กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - กันยายน 18
สายการบิน  Myanmar Airways (8M)
 
 ไฮไลท์
ไหว้พระ 11 วัด -ย่างกุ้ง-สิเรียม-หงสา -เจดีย์กลางน้ำ-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-วัดไจ๊คะวาย-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดพระหินอ่อนพระนอนยิ้มหวาน-เจดีย์ไจ๊ปุ่น
 
 
อัตราค่าบริการ
 
29 มิ.ย.-01 ก.ค.61 8,881
06-08 ก.ค.61 8,881
13-15 ก.ค.61 8,881
14-16 ก.ค.61 8,881
20-22 ก.ค.61 8,881
21-23 ก.ค.61 8,881
27-29 ก.ค.61 9,881
28-30 ก.ค.61 9,888
03-05 ส.ค.61 8,881
04-06 ส.ค.61 8,881
10-12 ส.ค.61 9,881
11-13 ส.ค.61 9,881
17-19 ส.ค.61 8,881
18-20 ส.ค.61 8,881
24-26 ส.ค.61 8,881
25-27 ส.ค.61 8,881
31 ส.ค.-02 ก.ย.61 8,881
01-03 ก.ย.61 8,881
07-09 ก.ย.61 8,881
08-10 ก.ย.61 8,881
14-16 ก.ย.61 8,881
15-16 ก.ย.61 8,881
21-23 ก.ย.61 8,881
22-24 ก.ย.61 8,881
28-30 ก.ย.61 8,881
29 ก.ย.-01 ต.ค.61 8,881
 
 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**