ทัวร์พม่า พม่า-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี 3วัน2คืน (JMM21)

ทัวร์พม่า พม่า-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี 3วัน2คืน (JMM21)
ราคา: 7,979 บาท
รหัสทัวร์: DPT22-JMM21
กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 18
สายการบิน Air Asia(FD)
 
ไฮไลท์
พม่า-มัณฑะเลย์-วัดตอจี-วัดกุโสดอว์-วัดกุสินารา-ภูเขามัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์
ตำหนักชเวนานจอง-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดมหากันดายงค์
โรงงานทองคำเปลว-เจดีย์หยก-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี
 


อัตราค่าบริการ
02 –04 มิ.ย. 61 ราคา 7,979
16-18 มิ.ย. 61 ราคา 7,979
30มิ.ย.-02ก.ค. 61 ราคา 7,979
21 –23 ก.ค. 61 ราคา 7,979
04 –06 ส.ค. 61 7,979
25 –27 ส.ค. 61 7,979
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร,หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)