ทัวร์พม่า พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถภายใน)-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน 4วัน3คืน (JMM26)

ทัวร์พม่า พม่า-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถภายใน)-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน 4วัน3คืน (JMM26)
ราคา: 12,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT22-JMM26
กำหนดการเดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 2018
สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) 
 
มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-ตำหนักชเวนานจอง-วัดกุโสดอว์-ภูเขามัณฑะเลย์-พุกาม(นั่งรถ)
เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญู-วิหารธรรมยันจี
เจดีย์ชเวสันดอว์-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-ชมโชว์เชิดหุ่นพื้นเมือง-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน
มินกุน-ล่องเรือแม่นำ้อิรวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังใหญ่-เจดีย์ชินพิวมิน-ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักต์พระมหามัยมุนี

 
อัตราค่าบริการ
26-29 เม.ย.61 14,900
28-01 พ.ค.61 15,900
03-06 พ.ค.61 12,900
17-20 พ.ค.61 12,900
31พ.ค.-03มิ.ย.61 12,900
14-17 มิ.ย.61 12,900
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61 12,900
12-15 ก.ค.61 12,900
19-22 ก.ค.61 12,900
26-29 ก.ค.61 14,900
02-05 ส.ค.61 12,900
09-12 ส.ค.61 14,900
 
อัตรานี้ไม่รวม
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ)
16-19 ส.ค.61 12,900
23-26 ส.ค.61 12,900