ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL สักการะเจดีย์กลางน้ำ

ทัวร์พม่า SHINING IN MYANMAR 3D2N BY SL สักการะเจดีย์กลางน้ำ
ราคา: 9,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01 RGN03
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอว์
ขอพรเทพทันใจ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ 
สักการะเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน
เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร และกุ้งแม่น้ำเผา

 
สายการบิน THAI LION AIR
เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61
เริ่มต้น 9,888 .-
 
วันเดินทางและราคา
06 – 08 กรกฎาคม 2561 9,888
13 – 15 กรกฎาคม 2561 9,999
20 – 22 กรกฎาคม 2561 9,888
28 – 30 กรกฎาคม 2561 11,999
03 – 05 สิงหาคม 2561 9,888
10 – 12 สิงหาคม 2561 11,888
17 – 19 สิงหาคม 2561 9,888
24 – 26 สิงหาคม 2561 9,999
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 9,888
07 – 09 กันยายน 2561 9,888
21 – 23 ตุลาคม 2561 13,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 11,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 11,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999
08 – 10 ธันวาคม 2561 12,999
14 – 16 ธันวาคม 2561 11,999
21 – 23 ธันวาคม 2561 11,999
29 – 31 ธันวาคม 2561 13,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 14,999หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน