ทัวร์ตุรกี HILIGHT TURKEY 8D5N เที่ยวสบายไม่ย้อนROUTE (IST01)

ทัวร์ตุรกี HILIGHT TURKEY 8D5N เที่ยวสบายไม่ย้อนROUTE (IST01)
ราคา: 35,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-IST01
กำหนดการเดินทาง กันยายน 18
สายการบิน Qatar Airways เมืองอิสตันบูล - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
เมืองเบอร์ซ่าร์ - มัสยิดหลวงแห่งเมืองเบอร์ซ่าร์ - สุสานสีเขียว - สุเหร่าสีเขียว - ตลาดผ้าไหม เมืองเบอร์ซาร์ - เมืองอิซเมียร์
เมืองคูซาดาซี - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเจีย
 เมืองใต้ดิน - เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค 
โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง-เมืองอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก 
อัตราค่าบริการ

08 - 15 กันยายน  2561 35,888
29 ก.ย. - 06  ต.ค. 2561 35,888** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 24 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 60 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,050 บาท (THB)
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **