ทัวร์ตุรกี LIMITED TURKEY 10D7N เที่ยวครบ จบคุ้ม ทุกไฮไลท์ (ADA02)

ทัวร์ตุรกี  LIMITED TURKEY 10D7N เที่ยวครบ จบคุ้ม ทุกไฮไลท์ (ADA02)
ราคา: 33,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-ADA02
กำหนดการเดินทาง กันยายน - ตุลาคม 18
สายการบิน Qatar Airways
 
 
มัสยิดกลาง ซาบันซี - เมืองคัปปาโดเจีย-เมืองเกอราเม่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองใต้ดิน
หุบเขาอุซิซาร์ - โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ - ชมการแสดงโชว์ระบำหน้าท้อง  
เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองคูซาดาซึ - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ - บ้านพระแม่มารี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองคูซาดาซี - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้น สู่ เมืองเปอร์กามัม - วิหารอะโครโปลิส 
วิหารโอลิมเปียน เซอุส - โรงละครอะโครโปลิส - วิหารเอสเคลปิออน - เมืองชานัคคาเล่ - เมืองทรอย - ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ท่าเรือกัลป์ลิโพลี – นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์ จากฝั่งเมืองชานัคคาเล่ สู่ เมืองอิสตันบูล - เมืองอิสตันบูล
ถนนคนเดิน อิสติคลา คัดดิซึ - จัตุรัสทักษิม- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - วิหารเซนต์โซเฟีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่า - พระราชวังโดลมาบาห์เช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์บาซาร์
 
 
อัตราค่าบริการ
 
28 ก.ย. - 07 ต.ค. 2561 34,999
30 ก.ย. - 09 ต.ค. 2561 34,999
03 - 12 ตุลาคม 2561 33,999
05 - 14 ตุลาคม 2561 34,999
07 - 16 ตุลาคม 2561 35,999
14 - 23 ตุลาคม 2561 35,999
 
 
** มีบริการน้ำดื่ม บนรถ วันละ 1 ขวด ต่อลูกค้าผู้เดินทาง 1 ท่าน ** 
 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น **
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 22 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 70 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,380 บาท (THB)
 
** อัตราค่าบริการ สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **