ทัวร์ตุรกี DELUXE TURKEY 8D5Nบินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว (IST04)

ทัวร์ตุรกี  DELUXE TURKEY  8D5Nบินตรง+บินภายใน 1 เที่ยว (IST04)
ราคา: 36,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-IST04
กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 18
สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
 
 
อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบสห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - เมืองชานัคคาเล่ 
ม้าไม้เมืองทรอย - คูซาดาซี – ศูนย์เสื้อหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส –บ้านพระแม่มารี
ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – เฮียราโพลิส - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า  - คัปปาโดเกีย
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – โรงแรมพรม/เซรามิค – นครใต้ดิน – โชว์ระบำหน้าท้อง -หุบเขาอุซิซาร์– เมืองไกเซรี
จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต – BLUE MOSQUE – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – อุโมงค์น้ำเยเรบาทัน – SPICE MARKE
 
 
อัตราค่าบริการ
 
02 – 09 มิถุนายน 2561 34,888
14 – 21 กรกฎาคม 2561 36,888
23 – 30 สิงหาคม 2561 36,888
 
 
**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 60 USD/ทริป/ท่าน 
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**