ทัวร์ตุรกี TURKEY AWESOME โรงแรม 5 ดาว เดินทาง ตุลา - พ.ย. 61

ทัวร์ตุรกี TURKEY AWESOME โรงแรม 5 ดาว เดินทาง ตุลา - พ.ย. 61
ราคา: 29,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT73 IST01
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ชมม้าไม้เมืองทรอย
โบสถ์สีน้ำเงิน
บินสายการบิน Full Service
น้ำหนักกระเป๋า 30 ก.ก.
เสิร์ฟอาหารตลอดการเดินทาง
มีแอร์โฮสเตสคนไทยดูแลบนเครื้่อง
พิเศษ !! พักโรงแรม 5ดาว+พักโรงแรมถ้ำ
โปรแกรมสบาย บินไปนอน  กลับดึก เที่ยวเต็ม !!
 
สายการบิน Oman Air
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 61
เริ่มต้น 29,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
04 – 12  ตุลาคม 61 29,900
05 – 13  ตุลาคม 61 29,900
18 – 26  ตุลาคม 61 31,900
01 – 09  พฤศจิกายน 61 29,900
15 – 23  พฤศจิกายน 61 29,900
22 – 30  พฤศจิกายน 61 29,900

 
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
×ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
×ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
×ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท