ทัวร์ตุรกี TURKEY RIVIERA FEVER นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61

ทัวร์ตุรกี TURKEY RIVIERA FEVER นอนโรงแรมถ้ำ 1 คืน เดินทาง พ.ย. - ธ.ค. 61
ราคา: 33,900 บาท
รหัสทัวร์: DPT73 IST02
ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
วิหารอะโครโปลิส
วิหารโอลิมเปียน เซอุส 
เมืองโบราณเอฟฟิซุส
เมืองปามุคคาเล่
ปราสาทปุยฝ้าย
ล่องเรือชมความงามของอ่าวที่เป็นส่วนหนึ่งของทะเลเมดิเตอร์เนียน
Mediterranean Boat Trip เจ้าของสมญานาม “ริเวียร่าแห่งตุรกี”
เมืองคัปปาโดเกีย
เมืองอิสตันบูล
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สุเหร่าสีน้ำเงิน
 
สายการบิน Oman Air
เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 61
เริ่มต้น 29,900 .-
 
วันเดินทางและราคา
08 – 17 พฤศจิกายน 61 33,900
15 – 24 พฤศจิกายน 61 34,900
29 พ.ย. – 08 ธ.ค. 61 35,900
02 – 11 ธันวาคม 61 36,900
03 – 12 ธันวาคม 61 35,900
04 – 13 ธันวาคม 61 35,900
05 – 14 ธันวาคม 61 35,900
 

 
หมายเหตุราคานี้ไม่รวม
×ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 70 USD  ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
×ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
×ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
×ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
×ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท