ทัวร์ตุรกี LOVE LOVE TURKEY จำนวน 9วัน6คืน สายการบิน MAHAN AIR

ทัวร์ตุรกี LOVE LOVE TURKEY จำนวน 9วัน6คืน สายการบิน MAHAN AIR
ราคา: 29,927 บาท
รหัสทัวร์: DPT14
พิเศษสุดๆ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่
ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย 
ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์


กำหนดการเดินทางเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน MAHAN AIR
ราคาเริ่มต้น 29,927.-

วันเดินทาง
เดือน  สิงหาคม
02 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  29,927
07 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61  31,927
14 ส.ค. 61 - 22 ส.ค. 61  29,927
21 ส.ค. 61 - 29 ส.ค. 61  29,927
23 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61  29,927
28 ส.ค. 61 - 05 ก.ย. 61  29,927
เดือน  กันยายน
04 ก.ย. 61 - 12 ก.ย. 61  29,927
11 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61  29,927
13 ก.ย. 61 - 21 ก.ย. 61  29,927
14 ก.ย. 61 - 22 ก.ย. 61  29,927
18 ก.ย. 61 - 26 ก.ย. 61  29,927
21 ก.ย. 61 - 29 ก.ย. 61  29,927
25 ก.ย. 61 - 03 ต.ค. 61  29,927
เดือน  ตุลาคม
02 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61  29,927
04 ต.ค. 61 - 12 ต.ค. 61  29,927
09 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61  31,927
12 ต.ค. 61 - 20 ต.ค. 61  31,927
19 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61  32,927
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 50 Euro/ท่าน
ตลอดทริปการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด
ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว 
ค่าวีซ่านักท่องเที่ยว กรณียื่นขอ VISA