ทัวร์เวียดนาม FANSIPAN IN LOVE 4D3N สัมผัสความโรแมนติก เต็มอิ่ม พักซาปา 2 คืน (HAN09)

ทัวร์เวียดนาม FANSIPAN IN LOVE 4D3N สัมผัสความโรแมนติก เต็มอิ่ม พักซาปา 2 คืน (HAN09)
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT01-HAN09
กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม 18 - ปีใหม่ 19!!
สายการบิน QATAR AIRWAYS มีบริการอาหารบนเครื่อง


เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ
จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี 
บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET
เมืองซาปา -  หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
ยอดเขาฟานซิปัน – กระเช้าไฟฟ้า – วัดเจิ่นกว๊อก 
อัตราค่าบริการ

26 – 29 กรกฎาคม 2561 ราคา 15,888
01 – 04 กันยายน 2561 ราคา 12,888
13 – 16 ตุลาคม 2561 ราคา 15,888
20 – 23 ตุลาคม 2561 ราคา 15,888
10 -  13 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 ราคา 13,888
02 – 05 ธันวาคม 2561 ราคา 14,888
08 – 11 ธันวาคม 2561 ราคา 15,888
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 ราคา 19,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน