VZ01 - เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ Oct-Mar 19

VZ01 - เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิลล์จักรพรรดิ Oct-Mar 19
ราคา: 10,999 บาท
รหัสทัวร์: DPT21_VZ01
Day 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม - แต่งชุดจักรพรรดิทานอาหารเย็น

Day 2

เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์(ค้างคืน)

Day 3

วัดลินห์อึ๋ง – เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – สะพานมังกร

Day 4

เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร

รานี้นี้ไม่รวมทิปไกด์ท่านละ 800 บาท/ ท่าน