VN03 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ Nov-Mar 19

VN03 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ Nov-Mar 19
ราคา: 12,888 บาท
รหัสทัวร์: DPT21_VN03
เที่ยวบินตรงไปกับเวียดนามแอร์ไลน์ เยี่ยมชมย่านโบราณ ชมกรุงฮานอย เดินทางสู่เมืองซาปา
เมืองเล็กๆกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม นั่งรถไฟขึ้นสู่สถานีขึ้นกระเช้าฟานซีปัน

เที่ยวชมกรุงฮานอย ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง นำท่านล่องเรือฮาลองบกที่เมืองนิงห์บิงห์ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
Day 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก VN610 11.:5 - 13:55

Day 2

เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – ซาปา – ตลาดไนท์มาร์เก็ตซาปา

Day 3

นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – ซาปา – กรุงฮานอย

Day 4

เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - เมืองนิงห์บิงห์

Day 5

นั่งเรือชมฮาลองบก – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร VN613 16:05 - 18:05