TG07 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน (เที่ยวปีใหม่)

TG07 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน (เที่ยวปีใหม่)
ราคา: 22,888 บาท
รหัสทัวร์: DpT21_TG07
Day 1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน TG560 07.:45 - 09:35

Day 2

เที่ยวชมเขาฮัมลอง – นำท่านนั่งรถไฟสถานีซาปา – นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – พาท่านชมยอดเขาฟานซิปัน – ชมโบสถ์ซาปา – ตลาดซาปา

Day 3

เมืองซาปา – แวะชมด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ศาลเจ้าเนินหยก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ

Day 4

เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมฮาลองบก – ฮานอย TG565 20:25 - 22:15